wersja do wydruku Monika Jordan 08.03.2018 11:17

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kuźnia Raciborska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin płatności przekracza rok budżetowy oraz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

Zarządzenie Nr B.0050.8.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 18 stycznia 2018 r.

 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kuźnia Raciborska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin płatności przekracza rok budżetowy oraz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1875 z późn. zm.), art. 228 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ) w związku z § 4 ust 2 Uchwały Nr XXXVII/335/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważniam kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań:

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 2.  z tytułu przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kuźnia Raciborska:

 1. Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z oddziałem zamiejscowym w Turzu,
 2. Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej,
 3. Przedszkole w Rudach,
 4. Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej,
 5. Szkoła Podstawowa w  Rudach,
 6. ZGKiM w Kuźni Raciborskiej,
 7. MOKSiR w Kuźni Raciborskiej,
 8. Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej.
 9. Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach.

 

  

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i ma zastosowanie do zobowiązań zaciągniętych przez kierowników jednostek wymienionych w § 2 począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kuźnia Raciborska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin płatności przekracza rok budżetowy oraz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2018 11:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż