wersja do wydruku Monika Jordan 08.03.2018 11:21

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.55.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 28 lutego 2018 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z § 20 tiret czwarte Uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 109 567,05 zł

po stronie wydatków kwotą 41 496 940,74 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

       

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.0050.55.2018

 
       

z dnia 28.02.2018 r.

 
               
 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok:

 
               

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

758

 

 

Różne rozliczenia

7 290,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

7 290,00

 

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

7 290,00

 

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

7 290,00

 

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

7 290,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

7 290,00

 

 

 

 

 

 

dotyczy "Rezerwy ogólnej"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852

 

 

Pomoc społeczna

 

7 290,00

 

 

 

85295

 

Pozostała działalność

 

7 290,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

7 290,00

 

 

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

 

7 290,00

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

7 290,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

154 000,00

154 000,00

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

154 000,00

154 000,00

 

 

 

 

 

* Wydatki majątkowe:

154 000,00

154 000,00

 

 

 

 

 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

154 000,00

154 000,00

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

154 000,00

154 000,00

 

 

 

 

 

zmniejszenie dotyczy "Termomodernizacji obiektów gminnych", zaś zwiększenie dotyczy "Przekształcenia poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

758

 

 

Różne rozliczenia

1 430,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

1 430,00

 

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 430,00

 

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 430,00

 

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 430,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

1 430,00

 

 

 

 

 

 

dotyczy zadania "Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

1 430,00

 

 

 

90095

 

Pozostała działalność

 

1 430,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

1 430,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

1 430,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

1 430,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 430,00

 

 

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Razem

162 720,00

162 720,00

 
               

 

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2018 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż