wersja do wydruku Monika Jordan 08.03.2018 11:31

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr B.120.1.16.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 07 marca 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1875) oraz art. 19 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania publicznego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania, pn.: „Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Kuźnia Raciborska”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, w tym przeprowadzenia oceny  i badania ofert, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
 2. Skład Komisji Przetargowej:
  1) Piotr Staroń                                         – Przewodniczący Komisji Przetargowej
  2) Sabina Zielińska                                   - Sekretarz Komisji Przetargowej
  3) Aleksander Serafin                               - Członek Komisji Przetargowej
  4) Krzysztof Bartoń–Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej - Członek Komisji Przetargowej
  5) Krzysztof Grobelny – Prezes OSP Kuźnia Raciborska - Członek Komisji Przetargowej  

 

§ 2

Organizację, tryb pracy i zakres obowiązków Przewodniczącego i Członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

Komisja Przetargowa rozpoczyna swoją pracę z dniem podpisania niniejszego zarządzenia, zaś kończy pracę po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - z dniem upływu terminu przewidzianego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na wniesienie środków ochrony prawnej lub z chwilą unieważnienia postępowania.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2018 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż