wersja do wydruku Monika Jordan 12.03.2018 09:38

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwie Turze i Siedliska wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

                                                                      Kuźnia Raciborska, dnia 09 marca 2018 roku

IB.6722.4.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

Z DNIA 9 MARCA 2018 ROKU

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszary położone w sołectwie Turze i Siedliska wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1073, ze zm.), oraz Uchwały Nr XXVI/224/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2016r., zawiadamiam, o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie niezbędnym do dokonanych zmian wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 19 marca 2018 roku do 17 kwietnia 2018 roku,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,  47- 420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4, pokój nr 11, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do środy od godz. 8:30 do 13:30 godz.,

w czwartek od godz. 9:00 do 15:00 godz. w piątek od godz. 7:30 do 12:30 godz.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego, rozwiązaniami, odbędzie się w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, 47 – 420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4, sala nr 3

w dniu 28 marca 2018 roku o godz. 14:30

Zgodnie z art.18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 maja  2018 roku.

Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570, ze zm.):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, dodatkowo Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej.

 

 

                               BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

w dniach od 09.03.2018 roku do 01.05.2018  roku.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwie Turze i Siedliska wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2018 09:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż