wersja do wydruku Monika Jordan 15.03.2018 11:17

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo – Budżetowym

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

Adres: 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4

 

zatrudni na stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Referacie Finansowo – Budżetowym,

(1 etat)

  

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

1.     Prowadzenie spraw księgowości analitycznej opłaty śmieciowej - księgowanie na kontach analitycznych przypisów i odpisów, wpłat i zwrotów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.     Kontrolowanie terminowości zapłaty opłaty śmieciowej, w tym naliczanie odsetek i rozksięgowanie wpłat.

3.     Wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu zaległości z tytułu opłaty śmieciowej.

4.     Sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie księgowości opłaty śmieciowej.

5.     Dochodzenie roszczeń oraz terminowe ściąganie należności z tytułu opłaty śmieciowej osób prawnych oraz osób fizycznych.

6.     Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu opłaty śmieciowej od osób prawnych oraz osób fizycznych.

7.     Prowadzenie rejestru opłaty śmieciowej.

8.     Współpraca z Urzędem Skarbowym oraz innymi organami powołanymi do ścigania zobowiązań.

9.     Wystawianie decyzji określających zaległość opłaty śmieciowej i odsetek od osób prawnych oraz osób fizycznych.

10.  Zabezpieczanie zaległości poprzez wpis na hipotekę  od osób prawnych oraz  osób fizycznych.

11.  Uzyskiwanie informacji w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji od uczestników postępowania informacji i wyjaśnień, jak również informacji od organów administracji publicznej (m.in. ZUS, naczelnik urzędu skarbowego).

12.   Wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej.

13.  Wykonywanie zadań zgodnie z przyznanymi upoważnieniami.

14.  Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków budżetowych danego roku budżetowego jak i lat przyszłych.

 

 Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii lub rachunkowości.

2. Obywatelstwo polskie.

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

4. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne.

5. Nieposzlakowana opinia.

      6. Znajomość przepisów prawnych w zakresie:

- Ustawa o rachunkowości,

- Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

- Ustawa o finansach publicznych,

- Ustawa Ordynacja podatkowa,

- Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,

- Ustawa o ochronie danych osobowych,

- Ustawa o dostępie do informacji publicznych,

- Ustawa o samorządzie gminnym,

- Ustawa o pracownikach samorządowych,

- Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

7. Znajomość aktów prawa miejscowego w zakresie utrzymania czystości i porządku.

8. Obsługa komputera, w tym znajomość oprogramowania MS Office.        

Wymagania pożądane:

  1. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.  

Uwaga:

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Cechy charakteru:

sumienność, dokładność, bezkonfliktowość, odporność na stres, stanowczość, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  List motywacyjny;

2.  Życiorys zawodowy;

3.  Kwestionariusz osobowy z fotografią;

4. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw pracy), wykształcenie i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie); 

5.   Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7.   Oświadczenie z klauzulą:

a)   „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”,

b)   „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy, na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej, praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku, wymiar czasu pracy - etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Praca biurowa w siedzibie Urzędu, sporadyczne wyjazdy służbowe.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do 26 marca 2018 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, adres: 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4;
I piętro, pokój 4, bądź listownie na adres Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Na kopercie należy umieścić adnotację „Nabór – Podinspektor ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo – Budżetowym”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 419 14 17 wewn.121. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu o naborze prowadzone będą w dniach 27 – 29 marca 2018 roku.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

 

Inne informacje:

1.   Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

2.  Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 902) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

 

z up. BURMISTRZA

/-/ mgr Dominik Klimanek

SEKRETARZ MIASTA

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo – Budżetowym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.03.2018 11:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż