wersja do wydruku Monika Jordan 27.03.2018 09:46

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.62.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 7 marca 2018 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z § 20 tiret czwarte Uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 41 281 234,05 zł

po stronie wydatków kwotą 42 668 607,74 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

       

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.0050.62.2018

 
       

z dnia 07.03.2018 r.

 
               
 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok:

 
               

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

758

 

 

Różne rozliczenia

1 000,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

1 000,00

 

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 000,00

 

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 000,00

 

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 000,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

1 000,00

 

 

 

 

 

 

dotyczy "Rezerwy ogólnej"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

1 000,00

 

 

 

80195

 

Pozostała działalność

 

1 000,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

1 000,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

1 000,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

1 000,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

750

 

 

Administracja publiczna

2 014,00

2 014,00

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 014,00

 

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 014,00

 

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 014,00

 

 

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

2 014,00

 

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

14,00

 

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

2 014,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

2 014,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

2 014,00

 

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

 

2 014,00

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

211,00

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1 803,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

851

 

 

Ochrona zdrowia

100,00

100,00

 

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

100,00

100,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

100,00

100,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

100,00

100,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

100,00

100,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

 

 

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

 

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 050,00

1 050,00

 

 

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 050,00

1 050,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 050,00

1 050,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 050,00

1 050,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 050,00

1 050,00

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1 050,00

 

 

 

 

 

dotyczy pozostałych wydatków

 

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 050,00

 

 

 

 

 

 

dotyczy świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

801

 

 

Oświata i wychowanie

420,00

420,00

 

 

 

80104

 

Przedszkola

420,00

420,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

420,00

420,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

420,00

420,00

 

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

420,00

420,00

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

420,00

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

420,00

 

 

 

 

 

 

dotyczy Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Razem

4 584,00

4 584,00

 
               

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2018 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż