wersja do wydruku Monika Jordan 27.03.2018 10:00

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr B.0050.73.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 21 marca 2018 r.

 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 2017 r., poz.1875 ze zm.), art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.121 ze zm.) w związku z Uchwałą nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska (Dz.Urz.Woj.Śl.poz.2969) oraz Zarządzeniem Nr B.0050.274.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 26.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

 

zarządzam:

§ 1

Sprzedać w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położoną w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 2, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 270/56 o pow.0,0019ha, zapisana w księdze wieczystej GL1R/00038535/1, o użytku Bp.

Działka ta położona jest w planie zagospodarowania przestrzennego na terenach przeznaczonych pod komunikację, garaże i parkingi oznaczonych symbolem 3KS.

Cena wywoławcza ustalona na kwotę 1790,-zł + 23% VAT.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2018 10:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż