wersja do wydruku Monika Jordan 09.04.2018 13:37

Protokół z XLII sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 marca 2018 roku

Protokół XLII
z XLII sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 marca 2018 roku.

 

            XLII sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej odbyła się w sali ślubów USC w Kuźni Raciborskiej. Obrady rozpoczęły się o godzinie 15.00 a zakończyły o godz. 16.05.

Obradom przewodniczyła Sabina Chroboczek-Wierzchowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Poinformowała, że sesja zwołana została w trybie § 27 ust. 1 Statutu Gminy Kuźnia Raciborska – na wniosek Burmistrza, złożony w dniu 12.03.2018r.

 

            Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Na podstawie podpisów na liście obecności Przewodnicząca stwierdziła obecność 11 radnych – co czyni obrady prawomocnymi. Nieobecni byli: radna Elżbieta Kozłowska, radny Łukasz Ruhe, radna Grażyna Tokarska, radna Mariola Wajda, Sołtys Rudy Kozielskiej Gizela Górecka, sołtys Jankowic Henryk Machnik oraz sołtys Rud Wojciech Węglorz.

Listy obecności radnych i sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

 

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad XLII sesji został ustalony we wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej i przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.
  4. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.

Projekt omówiła Anna Szostak – Skarbnik Gminy. Dodała, że projekt uzyskał pozytywną opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z jedną uwagą, dostosowującą czas obowiązywania zarządzenia unijnego do zapisów w naszym dokumencie.

Burmistrz Paweł Macha dodał, że celem zaproponowania takiej uchwały jest stworzenie konkurencyjnej w stosunku do innych gmin oferty dla przedsiębiorców, żeby rozpoczynali działalność na terenie naszej Gminy, co spowoduje rozwój Gminy.

Sabina Chroboczek-Wierzchowska zwróciła uwagę, że projekt został radnym przedstawiony w dniu, w którym został poddany konsultacjom społecznym, co uniemożliwia dokonanie zmian w projekcie bez konieczności ponowienia wszystkich konsultacji, za wyjątkiem zmian wprowadzonych na sesji. Ponadto Przewodnicząca zapytała, jakie skutki finansowe dla gminy podjęcie tej uchwały spowoduje.

Radosław Kasprzyk zapewnił, że w ramach Komisji Budżetu i Finansów projekt był dokładnie sprawdzony. Prace nad projektem trwały półtora roku. Skutki finansowe są na dziś trudne do oszacowania. Nie podjęcie uchwały spowoduje wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do tych przedsiębiorców, którzy już podjęli decyzję o uruchomieniu działalności na terenie Kuźni Raciborskiej, ale celem tej uchwały jest zachęcenie ulgami w pierwszych trzech latach innych, kolejnych przedsiębiorców. Radny Kasprzyk podsumował swoją wypowiedź, stwierdzeniem, że skutki finansowe dla Gminy będą pozytywne, po upływie 3 lat. Jako przykład podał Gminę Pietrowice Wielkie, gdzie funkcjonuje firma Eko Okna.

Przewodnicząca obliczyła, na podstawie danych jednej z firm, której wejście w życie przedmiotowej uchwały spowoduje, że budżet gminy pozbawi się dochodu w wysokości około 500 tys. zł.

Burmistrz odpowiedział, że z kolei podjęcie tej uchwały spowoduje, że po 3 latach zwolnień, te dochody będą, a nie wykluczone, że będą większe, bo Gmina posiada inne tereny inwestycyjne, które mogą być atrakcyjne dla nowych przedsiębiorców. Zapewnił, że skoro jest potrzeba szerszej dyskusji, to można przerwać obrady i odłożyć podjęcie tej decyzji do kolejnej sesji.

Przewodnicząca zapewniła, że wszystkim zależy na rozwoju Gminy, natomiast chciałaby, żeby wszyscy radni mieli możliwość włączenia się do dyskusji w tak istotnej dla Gminy sprawie. Można wzorować się na uchwałach, które funkcjonują w innych gminach. Powiedziała, że brakuje jej w tych zapisach elementu gwarancji utrzymania zatrudnienia przez kolejne lata, po okresie preferencyjnym. Innym rozwiązaniem do rozważenia jest kwestia wprowadzenia limitu kwotowego lub powierzchniowego ulgi.

Radosław Kasprzyk powiedział, że wprowadzone zapisy są takie, żeby uniemożliwić nadużywania tych preferencji. Na przykładzie swojej działalności i z punktu widzenia przedsiębiorcy i pracodawcy powiedział, co dziś jest brane pod uwagę przy podejmowaniu działalności gospodarczej. Z kolei dla Gminy, początkowo mniejsze wpływy z tytułu podatku od nieruchomości skutkować będą wzrostem zatrudnienia, co ma wpływ na dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei kwestie zatrudnienia – zdaniem radnego Kasprzyka, reguluje rynek i dziś rynek pracy jest w rękach pracowników, bo to oni decydują, gdzie będą pracować. Wprowadzenie zapisów przymuszających jest proste, ale może spowodować dla tego przedsiębiorcy problemy. W interesie przedsiębiorcy będzie utrzymanie miejsc pracy.

Burmistrz zapewnił, że podjęcie uchwały jest jednym z działań systemowych. Jako Gmina przygotowujemy się na zaoferowanie przedsiębiorcom ciekawej oferty. W ramach programu tzw. „brownfield” – staramy się o pozyskanie około 1 miliona złotych na rekultywację terenu poprzemysłowego w inwestycyjny, z uwzględnieniem uzbrojenia go i wybudowania drogi wewnętrznej. To są kolejne działania, które podejmuje się w celu rozwoju Gminy. Mieszkania, domy czy grunty będą nabierały wartości, bo spora część pracowników firm, które u nas mogą powstać, zamiast dojeżdżać do pracy , być może będzie chciała się tu osiedlić.

Dalsza część dyskusji dotyczyła kwestii technicznych związanych z ewentualną realizacją uchwały.

Radny Roman Wilk zasugerował, że można dobierać oferentów pod kątem kwalifikacji zawodowych naszych mieszkańców.

Tadeusz Koral zaproponował, żeby uchwała została wycofana z obrad sesji i wróciła pod obrady Komisji Budżetu, a pod głosowanie została poddana w kwietniu.

Sabina Chroboczek-Wierzchowska: uważam, że te zniżki i zwolnienia są jak najbardziej potrzebne, ale sądzę też, że do projektu uchwały mogłyby być wpisane zapisy, które dotyczyłby również przedsiębiorców rozpoczynających działalność w starych obiektach. To wpłynęłoby na wizerunek gminy, bo zniknęłyby nam zniszczone budynki. Zależałoby mi również na zapisie, że przedsiębiorca, który uzyskał zwolnienia ma obowiązek utrzymania zatrudnienia przez kolejne dwa lata.

Radosław Kasprzyk: im bardziej to będzie restrykcyjne, tym trudniej nam będzie znaleźć inwestora. Ponadto radny Kasprzyk zarzucił Przewodniczącej niekonsekwencję polegającą na tym, że rozpoczęła dyskusję od pytania o skutki finansowe dla Gminy a obecnie proponuje kolejne rozszerzenia katalogu zwolnień.

W dyskusji udział wziął również radny Manfred Wrona, który stwierdził, że zgodnie z tą uchwałą, każdy kto kupi teren tutaj, podpisuje swoistą umowę z Gminą, ale na warunkach, które obowiązują dzisiaj. Natomiast kiedy inna Rada będzie chciała tą uchwałę zmienić, to ten przedsiębiorca te warunki utraci, choć zdaniem radnego będzie mógł na drodze sądowej swoich praw dochodzić i będzie miał rację. Radny podsumował, że kiedyś prace nad takimi strategicznymi uchwałami wyglądały inaczej i do brania w nich udziału zapraszani byli wszyscy chętni. Ponadto podobna uchwała już kiedyś funkcjonowała i wówczas były uwagi mniejszych przedsiębiorców, że preferencyjne warunki właściwie dotyczą tylko tych dużych. Przy kolejnych pracach nad uchwałą należy docenić przedsiębiorców, którzy funkcjonują w gminie od dłuższego czasu.

Przewodnicząca zakończyła dyskusję uwagą, że do uchwały będzie trzeba powrócić, jeżeli praktyka pokaże taką potrzebę.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie i nosi numer XLII/368/2018.

 

            Ad. 4 Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca zakończyła obrady i zamknęła XLII sesję Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

 

Protokołowała Ilona Burgieł                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

                                                                                           Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z XLII sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 marca 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.04.2018 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż