Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie

 

L.DZ.WOD-KAN  351/04/2018                       

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie”

 

Numer ogłoszenia 544137-N-2018 data zamieszczenia: 12.04.2018
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty Budowlane


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska

Tel/fax.: +48 (032) 414 72 38, +48 (032) 414 72 51,

e-mail: gpwik.kuznia@gpwik.pl

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpwik.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka z o.o.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest - budowa kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Rudy, przysiółki Brantolka i Przerycie obejmująca obszar dróg gminnych tj. ul. Dębowej, Mickiewicza, Powstańców Śląskich, Rzecznej, Sobieskiego, Sosnowej, Świerkowej, Wierzbowej, Zielonej, Przerycie oraz w niewielkiej części terenów prywatnych ( łąki, drogi).

Przebiegać będzie również pod ciekiem wodnym Wierzbnik, linią klejową Kopalni Piasku Kotlarnia oraz drogą wojewódzką nr 919 (ul. Gliwicka).

Ścieki z planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej trafią do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Zielonej. 

- budowa studni rewizyjnych, kaskadowych, rozprężnych oraz przyłączeniowych wg. projektu.

- budowa przykanalików/przyłączy kanalizacyjnych zakończonych studzienkami przyłączeniowymi na poszczególnych posesjach mieszkańców wg. projektu,

- budowa 9 szt. przepompowni sieciowych ścieków P1 – P9 wraz z wyposażeniem zgodnym ze specyfikacją elementów wyposażenia pompowni wg. projektu, oraz zapisów niniejszego SIWZ.

- podłączenie przepompowni do wcześniej przygotowanych przyłączy energetycznych,

- wykonanie innych prac koniecznych do zrealizowania zamówienia. 

 

UWAGA !

Zamówienie dodatkowe podobne

 

- budowa kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni rewizyjnej S84 na ul. Dworcowej również w miejscowości Rudy na działkach o nr 212/5, 213/4 aż do miejsca wpięcia się do istniejącej wcześniej wybudowanej studni rewizyjnej S 79i na ul. Dworcowej, wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, kaskadowymi, i przyłączeniowymi wg. projektu,

 

- budowa kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni rewizyjnej S85 do S92 na ul. Dworcowej również w miejscowości Rudy aż do miejsca wpięcia się do studni rewizyjnej S84 na ul. Dworcowej, wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, kaskadowymi, i przyłączeniowymi wg. projektu,

 

przewidywane do zlecenia wyłonionemu w ramach niniejszej procedury wykonawcy jako zamówienie dodatkowe podobne na podstawie zapisu art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że wyłoniony wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością, oraz że zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach obowiązujących w umowie podstawowej od dnia spisania aneksu do umowy podstawowej. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.

 

 1. Przedmiot zamówienia według Wspólnego słownika zamówień (CPV):

45000000-7    Roboty budowlane

45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233150-5    Roboty w zakresie regulacji ruchu

 

45111230-9    Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45233000-9    Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  

                        autostrad, dróg

45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

                       odprowadzania ścieków

45232400-6    Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9    Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3    Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232440-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

 

45311000-0     Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

32441000-6     Sprzęt telemetryczny

32441100-7     Telemetryczny system nadzoru

 

45111291-4     Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

         45000000-7; 45111200-0; 45233150-5; 45111230-9; 45233000-9; 45231300-8; 45232400-6; 45232410-9;   

 45232423-3; 45232440-8; 45311000-0; 32441000-6; 32441100-7; 45111291-4    

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego podobnego na podstawie zapisu art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że wyłoniony wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością, oraz że zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach obowiązujących w umowie podstawowej od dnia spisania aneksu do umowy podstawowej. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.

 

Zakres ww. zamówienia obejmować będzie:

- budowa kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni rewizyjnej S84 na ul. Dworcowej również w miejscowości Rudy na działkach o nr 212/5, 213/4 aż do miejsca wpięcia się do istniejącej wcześniej wybudowanej studni rewizyjnej S 79i na ul. Dworcowej, wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, kaskadowymi, i przyłączeniowymi wg. projektu,

- budowa kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni rewizyjnej S85 do S92 na ul. Dworcowej również w miejscowości Rudy aż do miejsca wpięcia się do studni rewizyjnej S84 na ul. Dworcowej, wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, kaskadowymi, i przyłączeniowymi wg. projektu,

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do dnia 31 maja 2019r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. nie podlegają wykluczeniu;
  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu;

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu, w zakresie:

 

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 1. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej po 1 osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi*) w specjalności:
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń), legitymujący się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy, należy wykazać doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 zamówień w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o podobnym zakresie.
  • instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń), legitymujący się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami branży elektrycznej, należy wykazać doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 zamówień w zakresie budowy, przebudowy, lub modernizacji przepompowni ścieków o podobnym zakresie.

 

*) uprawnienia budowlane - wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz spełniające wymagania ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

  Uwaga!

Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dopuszcza się w stosunku do wykonawców zagranicznych - równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

 

Uwaga!

Funkcje pełnione na budowie przez kierowników robót w poszczególnych specjalnościach mogą być ze sobą łączone.

Osoby, którym powierzone zostaną wyżej wymienione funkcje muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  przez cały czas trwania prac.

 

 1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 

 1. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 300.000,00 zł,
 2. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co najmniej 420.000,00zł,
 3. Wykonawca wniesie wadium w dopuszczalnej formie i wymaganej wartości tj. na kwotę 65.000,00 zł.

 

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej.
 2. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali nie wcześniej niż w okresie w okresie ostatnich pięciu lat 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, łącznie o wartości co najmniej 5.000.000,00zł (z podatkiem VAT) w tym  1 zadania, którego przedmiotem było wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej 5 km oraz wartości co najmniej 3.000.000,00zł (z podatkiem VAT), z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów *) dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.
   1. Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w „Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu                                   z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” zwanego dalej Oświadczeniem - Załącznik nr 2 do SIWZ;
   2. Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu    zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

 

Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału                   w postępowaniu (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie,                            że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - załącznik nr 2
 • wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,  w celu  wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne Oświadczenia dla każdego z tych podmiotów;
 • w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
 • jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na  zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców;
 • dokumenty wyżej wymienione muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału                            w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
 • w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia              o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.
  1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ.

 

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie  zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy.

 

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie                       i miejscu ich dostarczenia:

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na podstawie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy.

 

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie                       i miejscu ich dostarczenia:

 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzające spełnienie warunku opisanego w dziale VI pkt. 2. ppkt. 2.3.  (wzór wykazu załącznik nr 5 do SIWZ).
 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wzór wykazu załącznik nr 7 do SIWZ).
 3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 4. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

 

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie   zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Nie dotyczy

 

 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa  w dziale VII ust. 2 pkt. 1) niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:
 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału   w postępowaniu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

 

 1. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za  zgodność                    z oryginałem.

 

 1. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji   polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące  podwykonawców, składane są w oryginale.

 

 1. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność                               z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot , na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

 

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na  język polski.

 

 1. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej  formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

 

 1. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.

 

 1. Ocena  spełnienia  warunków  zostanie  dokonana  wg formuły: spełnia/nie spełnia

 

Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

 1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
 2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta  z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Kryterium I-         Cena (C):                    waga 85 %

Kryterium II -       Okres gwarancji (G):   waga 15 %

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.kuznia-raciborska.bip.info.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Adres: ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: do dnia 27 kwietnia 2018 r. godz. 9:00., miejsce: w pokoju Kierownika Biura w siedzibie Zamawiającego Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 Zatwierdził:                     

                                                                                          /-/ Marian Kostka

                                                                                            Prezes Zarządu

                  

SIWZ >>> POBIERZ

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.04.2018 13:22