wersja do wydruku Monika Jordan 16.04.2018 11:30

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.18.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 19 marca 2018 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Uchwałą nr XLI/366/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19.03.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok po stronie wydatków o kwotę 300 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 874 884,05 zł,

po stronie wydatków kwotą 21 216 757,81 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.18.2018

z dnia 19.03.2018 r.

           

§ 1

Zwiększenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów  na 2018 rok:

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

150 000,00

 

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

150 000,00

 

 

 

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

150 000,00

 

 

 

 

1. Dotacja z WFOŚi GW w Katowicach na Realizację programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska

150 000,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem

150 000,00

           
           

§ 2

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2018 rok:

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

150 000,00

 

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

150 000,00

 

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

150 000,00

 

 

 

 

1. Dotacje celowe z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie zadania pn. "Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska - etap II rok 2018"

150 000,00

         

 

Razem

150 000,00

           

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.18.2018

z dnia 19.03.2018 r.

           

§ 1

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2018 rok:

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

300 000,00

 

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

300 000,00

 

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

300 000,00

 

 

 

 

1. Dotacje celowe z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie zadania pn. "Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska - etap II rok 2018"

300 000,00

         

 

Razem

300 000,00

           
           

 

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

       

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.120.1.18.2018

 
       

z dnia 19.03.2018 r.

 
                   
 

§ 1

 

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

750

 

 

Administracja publiczna

977,00

 

 

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

977,00

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

977,00

 

 

 

 

 

 

1. Promocja wsi (FS Jankowice)

977,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

977,00

 

 

 

92195

 

Pozostała działalność

 

977,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

977,00

 

 

 

 

 

1. Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (FS Jankowice)

 

977,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

600

 

 

Transport i łączność

12 000,00

 

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

12 000,00

 

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

12 000,00

 

 

 

 

 

 

1.  Remont dróg gminnych

12 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

12 000,00

 

 

 

92195

 

Pozostała działalność

 

12 000,00

 

 

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

12 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 
       

Razem

12 977,00

12 977,00

 
               

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż