wersja do wydruku Monika Jordan 16.04.2018 11:33

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.19.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 21 marca 2018 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.70.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 21.03.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 247,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 880 131,05 zł,

po stronie wydatków kwotą 21 222 004,81 zł.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

           

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
           

Burmistrza Nr B.120.1.19.2018

 
           

z dnia 21.03.2018 r.

 
                   
 

§ 1

 

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

750

 

 

Administracja publiczna

 

5 247,00

 

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

5 247,00

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

5 247,00

 
             

 

 

 
       

Razem

 

5 247,00

 

§ 2

 

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

750

 

 

Administracja publiczna

 

5 247,00

 

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

5 247,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4 385,66

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

753,89

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

107,45

 
             

 

 

 
       

Razem

 

5 247,00

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

           

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

 
           

Burmistrza Nr B.120.1.19.2018

 
           

z dnia 21.03.2018 r.

 
                   
 

§ 1

 

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20 000,00

20 000,00

 

 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

20 000,00

 

 

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

 

20 000,00

 

 

 

 

 

1. Dotacja dla GOTiP w Rudach         na modernizację parowozu Las 49

 

20 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92195

 

Pozostała działalność

20 000,00

 

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

 

 

 

 

 

 

1. Szerokie tory do kultury - inwestycja w zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach

20 000,00

 

 
             

 

 

 
       

Razem

20 000,00

20 000,00

 
               

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 11:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż