wersja do wydruku Monika Jordan 16.04.2018 11:45

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.20.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 28 marca 2018 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.80.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 28.03.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok po stronie dochodów o kwotę 7 948,00 zł  i po stronie wydatków per saldo o kwotę 218,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 888 079,05 zł,

po stronie wydatków kwotą 21 222 222,81 zł.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

         

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
           

Burmistrza Nr B.120.1.20.2018

 
           

z dnia 28.03.2018 r.

 
                   
 

§ 1

 

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów  na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

750

 

 

Administracja publiczna

 

218,00

 

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

218,00

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

218,00

 

2.

852

 

 

Pomoc społeczna

 

7 730,00

 

 

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

 

7 730,00

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

 

7 730,00

 
             

 

 

 
       

Razem

 

7 948,00

 

§ 2

 

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków  na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

750

 

 

Administracja publiczna

20,00

238,00

 

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

20,00

238,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

198,93

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

34,20

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

4,87

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20,00

 

 
             

 

 

 
       

Razem

20,00

238,00

 

 

 

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

       

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.120.1.20.2018

 
       

z dnia 28.03.2018 r.

 
               
 

§ 1

 

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2018 rok:

 
               

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

758

 

 

Różne rozliczenia

310,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

310,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

310,00

 

 

 

 

 

 

1. Rezerwa ogólna

310,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

926

 

 

Kultura fizyczna

 

310,00

 

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

 

310,00

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

310,00

 

 

 

 

 

1.Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSO w Kuźni Raciborskiej przy ul.Piaskowej 28

 

310,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

15,99

15,99

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15,99

15,99

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15,99

 

 

 

 

 

 

1. Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na  terenie wsi (FS Jankowice)"

15,99

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

15,99

 

 

 

 

 

1. Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na  terenie wsi (FS Jankowice)"

 

15,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9 840,00

9 840,00

 

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

9 840,00

9 840,00

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

9 840,00

 

 

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

9 840,00

 

 

 

 

 

1. Zakup ratowniczo-gaśniczego samochodu specjalnego

 

9 840,00

 
               

Razem

10 165,99

10 165,99

 
               

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 11:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż