wersja do wydruku Monika Jordan 16.04.2018 12:22

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.70.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 21 marca 2018 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn zm.) oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z § 20 tiret czwarte Uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 247,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok: „Plan dotacji do przekazania w roku 2018” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 41 436 481,05 zł

po stronie wydatków kwotą 43 123 854,74 zł.

 

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż