wersja do wydruku Monika Jordan 16.04.2018 12:26

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.72.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 21 marca 2018 roku

 

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.70.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 21.03.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

zarządzam:

 

§ 1

W „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2018 rok przyjętym Zarządzeniem Nr B.0050.4.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 09.01.2018 roku (z późniejszymi zmianami) dokonać następujących zmian:

I. Zwiększenie dotacji na finansowanie zadań zleconych:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

750

 

 

Administracja publiczna

 

5 247,00

 

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

5 247,00

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

5 247,00

 

 

II. Zwiększenie wydatków na zadania zlecone:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

 

 

Administracja publiczna

 

5 247,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

5 247,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4 385,66

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

753,89

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

107,45

                 

 

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian  „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2018 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 12:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż