wersja do wydruku Monika Jordan 16.04.2018 12:37

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.82.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 28 marca 2018 roku

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.80.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 28.03.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

zarządzam:

 

§ 1

W „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2018 rok przyjętym Zarządzeniem Nr B.0050.4.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 09.01.2018 roku (z późniejszymi zmianami) dokonać następujących zmian:

I. Zwiększenie dotacji na finansowanie zadań zleconych:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody w złotych

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

 

 

Administracja publiczna

 

218,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

218,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

218,00

                   

 

II. Zmiany wydatków na zadania zlecone:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 

 

 

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

 

 

Administracja publiczna

20,00

238,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

20,00

238,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

198,93

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

34,20

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

4,87

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20,00

 

 

§ 2

  1. W wyniku wprowadzonych zmian  „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2018 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku nie ulega zmianie i przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż