wersja do wydruku Monika Jordan 16.04.2018 13:06

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.91.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 11 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z § 20 tiret czwarte Uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 41 444 429,05 zł

po stronie wydatków kwotą 43 131 802,74 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

       

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.0050.91.2018

 
       

z dnia 11.04.2018 r.

 
               
 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok:

 
               

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

758

 

 

Różne rozliczenia

5 000,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

5 000,00

 

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

5 000,00

 

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

5 000,00

 

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

5 000,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

5 000,00

 

 

 

 

 

 

dotyczy  zadania"Rezerwa ogólna"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

5 000,00

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

5 000,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

5 000,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

5 000,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

5 000,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5 000,00

 

 

 

 

 

dotyczy Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

801

 

 

Oświata i wychowanie

17 000,00

17 000,00

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

7 000,00

7 000,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

7 000,00

7 000,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

7 000,00

7 000,00

 

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

7 000,00

7 000,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 000,00

 

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

7 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80110

 

Gimnazja

3 000,00

3 000,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 000,00

3 000,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 000,00

3 000,00

 

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

3 000,00

3 000,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000,00

 

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

3 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

7 000,00

7 000,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

7 000,00

7 000,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

7 000,00

7 000,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

7 000,00

7 000,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7 000,00

 

 

 

 

4260

Zakup energii

7 000,00

 

 

 

 

 

 

dotyczy Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Razem

22 000,00

22 000,00

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 13:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż