wersja do wydruku Monika Jordan 15.05.2018 15:04

w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie  nr B.0050.124.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 14.05.2018 r.

 

w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży 

 

            Na  podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.121 ze zm.) w związku z Uchwałą nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. Urz. Woj. Śl. poz.2969)         

zarządzam:

 

§ 1

Podać do publicznej wiadomości wykaz do zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej w Turzu, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 455 k.m.4 o pow. 0,1240 ha, (PsIV-0,0830 ha, RIVa-0,0410 ha), KW GL1R/00016689/5, za cenę 58.000,-zł brutto.

Działka ta położona jest na terenach, dla których plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/309/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31.08.2017 r., nieruchomość znajduje się terenach zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności oznaczonych symbolem MN.

Zbycie działki nastąpi w drodze przetargu.

 

   § 2

Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom wymienionym w art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od 14.05.2018 r. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana w prasie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.05.2018 15:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż