Protokół XLIV z sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w dniu 24 maja 2018 r.

Protokół XLIV

z sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
w dniu 24 maja 2018 r.

 

 

            XLIV sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej odbyła się w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej. Sesji przewodniczyła Sabina Chroboczek-Wierzchowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej. Obrady rozpoczęły się o godzinie 14.30 a zakończyły o godzinie 17.00.

W sesji udział wzięli:

 1. Paweł Macha – Burmistrza Miasta
 2. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk – Zastępca Burmistrza Miasta
 3. Anna Szostak – Skarbnik Miasta
 4. Dominik Klimanek – Sekretarz Miasta
 5. Marian Kostka – prezes Zarządu GPWiK
 6. Wilhelm Rzechonek - dyrektor ZGKiM
 7. Irena Kalemba – Kierownik ref. ED
 8. Piotr Staroń – Kierownik ref. IB
 9. Małgorzata Pabian – Kierownik ref. GN
 10. Zbigniew Pławecki – radca prawny

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Przewodnicząca powitała obecnych na sesji radnych, sołtysów, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz gości w osobach kierowników jednostek pomocniczych i merytoryków. Na podstawie podpisów na liście Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. W sesji udział brało 14 radnych. Nieobecny radny Radosław Kasprzyk. Nieobecny na sesji był również sołtys Budzisk Adrian Juraszek. Listy obecności radnych oraz sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca odczytała zaproponowany w zawiadomieniach o sesji porządek obrad. Następnie poinformowała, że w dniu dzisiejszym wpłynął Wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad punktu w brzmieniu:

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/345/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie – 14 radnych głosowało za przyjęciem zmiany. Wprowadzono do porządku obrad jako punkt 10.12.

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie cały porządek obrad, po zmianach – 14 radnych głosowało za. Porządek obrad XLIV sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLIII/2018 z dnia 19.04.2018r.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kuźnia Raciborska, w roku szkolnym 2016/2017 – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2017 rok.
 8. Przedłożenie sprawozdań finansowych za 2017 rok (bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, bilans z wykonania budżetu jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat – wariant porównawczy).
 9. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Turze i Siedliska,
  2.  ustalenia dodatkowego terminu naboru wniosków na listę rezerwową  na realizację zadania w 2018 roku z zakresu ochrony powietrza polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, realizowanego w ramach PONE dla Gminy Kuźnia Raciborska,
  3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,
  5. powierzenia Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska uprawnienia do ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych,
  6. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych,
  7. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,
  8. określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2018,
  9. zniesienia statusu pomnika przyrody,
  10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
  11. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  12. zmiany uchwały nr XXXIX/345/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.
 11. Interpelacje, zapytania.
 12. Wnioski.
 13. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących
 14. Zakończenie obrad.

Ad. 3 Zatwierdzenie protokołu nr XLIII/2018 z dnia 19.04.2018 r.

Uwag do protokołu nie wniesiono, w związku z czym Przewodnicząca poddała go pod głosowanie. Protokół został przyjęty  13 głosami za – 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

 

Ad. 4 Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa odczytał Łukasz Ruhe – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Uwag nie wniesiono.

 

Ad. 5 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kuźnia Raciborska, w roku szkolnym 2016/2017 – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Informację przedłożono Radnym na poprzedniej sesji. Opracowanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Opinię, która jest załączona do protokołu odczytała Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Elżbieta Kozłowska.

  

 

Gościem Rady Miejskiej była Ewa Szymik, uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej, zawodniczka MKS SPARTA, która na zawodach „Puchar Europy” w ju-jitsu w Holandii wywalczyła II miejsce. Zdobyła również III miejsce na Mistrzostwach Polski w swojej grupie wiekowej. Wraz z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów Ewa otrzymała upominek za spektakularną promocję Gminy na arenie krajowej i międzynarodowej.

 

Ad. 6  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego (załącznik nr 5)

Sprawozdanie przedstawił Dominik Klimanek – Sekretarz Miasta.

Pytań nie zgłoszono. Komisja Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji zaopiniowała materiał pozytywnie.

 

Ad. 7 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2017 rok, (załącznik nr 6)

Tadeusz Koral – przewodniczący  Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja wnikliwie zajęła się tym materiałem. Zadano kilka pytań, które zostały wyjaśnione na posiedzeniu Komisji.

Pytań ani wniosków odnośnie materiału podczas sesji nie zgłoszono.

 

W związku z chwilową nieobecnością na sesji Pani Anny Szostak, Skarbnika Miasta, Przewodnicząca zaproponowała przejście do punktu 9 porządku obrad. Rada jednogłośnie zatwierdziła zamianę kolejności porządku obrad.

 

Ad. 9.  Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.

Informację z międzysesyjnej działalności Burmistrza przedstawił Burmistrz Paweł Macha. Dokument stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8 Przedłożenie sprawozdań finansowych za 2017 rok (bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, bilans z wykonania budżetu jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat – wariant porównawczy).

Sprawozdania finansowe omówiła Anna Szostak – Skarbnik Gminy. Powiedziała, że bilans jest ujemny, i zamyka się kwotą 443.765,99 zł. Poinformowała również , że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu gminy jest pozytywna.

Pytań nie zgłoszono.

 

Ad. 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Turze i Siedliska.

Projekt uchwały omówiła Pani Bożena Orzeł z pracowni projektowej AGO-PROJEKT. Pani Orzeł powiedziała między innymi, że uchwała dotyczy uregulowania kwestii zgłoszonych przez nadzór prawny wojewody jako objętych postępowaniem wyjaśniającym, w stosunku do uchwały w tej samej sprawie podjętej przez Radę Miejską w grudniu 2017 roku. Wyjaśniano sprawy związane z określeniem tzw. filarów ochronnych, sposób dojazdu do terenów eksploatacji kruszyw oraz ustaleniem wysokości zabudowy dla budowli. Termin złożenia wyjaśnień zakreślony przez organ nadzoru niefortunnie zbiegł się z terminem wydania rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie dotyczyło tylko i wyłącznie wykreślenia zapisów dotyczących tzw. filarów ochronnych. Pani Orzeł zapewniła o uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień z właściwymi instytucjami.

Uwag nie wniesiono.

Komisja Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała nosi numer XLIV/380/2018.

 

 1. ustalenia dodatkowego terminu naboru wniosków na listę rezerwową  na realizację zadania w 2018 roku z zakresu ochrony powietrza polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, realizowanego w ramach PONE dla Gminy Kuźnia Raciborska,

Sylwia Brzezicka Tesarczyk poinformowała, że  na liście bazowej mamy około 50 osób, a ta uchwała pozwoli nam na uniknięcie sytuacji, która miała miejsce w zeszłym roku, kiedy osoby z różnych przyczyn rezygnowały z uczestnictwa w programie, co nie pozwalało w całości wykorzystać pozyskanych środków.

Radny Manfred Wrona zwrócił uwagę na brak możliwości uzyskania wsparcia finansowego w sytuacji awaryjnego trybu wymiany kotła. Zaapelował, o zgłaszanie tego typu problemów organom nadrzędnym.

Pani Burmistrz powiedziała, że w tym programie obecnie nie ma takich możliwości. Zapewniła o podjęciu rozmów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Radny Manfred Wrona dodał, że jego intencją nie było przerzucenie ciężaru finansowego takich sytuacji na gminę, ale spowodowanie takimi sygnałami uruchomienie odpowiednich programów na działania w trybie awaryjnym.

W dyskusji poruszono kwestie otrzymania dodatkowych środków w ramach innych programów pomocowych i oczekiwań mieszkańców co do realizacji gazyfikacji w gminie.

Komisja Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska oraz Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie, 14 głosami za. Nosi numer XLIV/381/2018.

 

10.3 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Komisja Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska wydała opinię  pozytywną w stosunku do projektu uchwały, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Sabina Chroboczek Wierzchowska - czy wiadomo co wojewoda zdecydował w sprawie koszy na odpady bio? Czy będzie możliwość zmiany warunków umowy z wykonawcą usługi, gdyby okazało się, że założona częstotliwość wywozu odpadów jest niewystarczająca?

Odp. Sylwia Brzezicka Tesarczyk – w przyszłym tygodniu oczekujemy odpowiedzi od wojewody.

Paweł Macha: od pierwszego lipca zmienią się reguły, czyli terminy, sposoby odbierania odpadów. Staramy się namówić społeczeństwo do segregacji oraz w jak najmniejszym stopniu obciążyć mieszkańców kosztami tej segregacji, proponując bezpłatne worki – dostarczane w zamian za wystawione przez mieszkańca. Bardzo liczę na to, że zaproponowane zmiany w znacznym stopniu ograniczą ilość śmieci, które obecnie trafiają do pieca. Nowy regulamin pozwoli wejść w zmiany jakie czekają nas w 2019 roku.

Manfred Wrona zwrócił uwagę, że jest pewna frakcja odpadów, których przechowywanie przez miesiąc – zgodnie z częstotliwością wywozu odpadów mieszanych – będzie uciążliwa i może być tak, że ludzie będą się tych odpadów pozbywać w sposób nielegalny. Do takich odpadów, które wchodzą w skład odpadów mieszanych należą np. zużyte pampersy, zarówno te używane przez dzieci jak i osoby dorosłe, obłożnie chore.

Paweł Macha: to jest dokument żywy, który będzie regulowany w miarę potrzeb. Proszę zgłaszać głosy mieszkańców w tym zakresie. Będziemy na nie reagować.

W dalszej części dyskusji omówiono kwestie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy wyłanianiu wykonawcy usługi na kolejny okres oraz konieczności modernizacji tzw. gniazd do zbierania odpadów na terenie osiedla w Kuźni Raciborskiej.

Wyjaśnień udzielił również mec. Zbigniew Pławecki.

Głosowanie: 12 za, 1 wstrzymujący – głosowanie w składzie 13 osobowym. Nieobecny podczas głosowania był radny Adrian Lepiarczyk.

Uchwała został podjęta i nosi numer XLIV/382/2018

 

 1. ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

Uwag ani dyskusji nie odnotowano. Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie. Uchwała została podjęta 13 głosami za.  Jedna osoba wstrzymała się od głosowania. Radny Lepiarczyk powrócił na salę i brał udział w głosowaniu. Uchwała nosi numer XLIV/383/2018.

 

10.5 powierzenia Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska uprawnienia do ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych,

Adrian Lepiarczyk: czy dotychczasowe stawki, zwolnienia i dostępność ulegną zmianie w związku z zarządzeniem?

Paweł Macha: nie. Jeżeli z jakichś powodów miałyby ulec zmianie, zostanie to skonsultowane.

Uchwała w wyniku głosowania została podjęta 12 głosami za. 2 osoby wstrzymały się od głosowania. Uchwała nosi numer XLIV/384/2018.

 

10.6 zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych.

O pozytywnej opinii komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji poinformował jej przewodniczący – Adrian Lepiarczyk.

Uchwała w wyniku głosowania została podjęta 12 głosami za. 2 osoby wstrzymały się od głosowania. Uchwała nosi numer XLIV/385/2018.

 

10.7 określenie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

Projekt uchwały opiniowały Komisje Rolnictwa i Gospodarowania Zasobem Komunalnym Gminy oraz Komisja Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji, które zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

Uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania, uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała nosi numer XLIV/386/2018.

 

10.8 określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2018.

Projekt uchwały opiniowały Komisje Rolnictwa i Gospodarowania Zasobem Komunalnym Gminy oraz Komisja Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji, które zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

Uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania, uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała nosi numer XLIV/387/2018.

 

            10.9 zniesienia statusu pomnika przyrody

Opinie pozytywną wydała Komisja Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska, o czym poinformował jej przewodniczący, radny Tadeusz Koral.

Uwag nie wniesiono. Uchwała została poddana pod głosowanie i podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Nosi numer Projekt uchwały opiniowały Komisje Rolnictwa i Gospodarowania Zasobem Komunalnym Gminy oraz Komisja Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji, które zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

Uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania, uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała nosi numer XLIV/388/2018.

 

 

10.10 i 10.11 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Anna Szostak omówiła zmiany w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej.

Projekt uchwały został pozytywnie  zaopiniowany przez  komisję Budżetu i Finansów.

Uwag nie wniesiono. Uchwały zostały poddane pod głosowanie kolejno, zgodnie z porządkiem obrad i przyjęte 14 głosami za. Uchwały noszą numery odpowiednio : XLIV/389/2018 i XLIV/390/2018.

 

10.12 zmiany uchwały nr XXXIX/345/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

Pytań nie odnotowano. Uchwała została poddana pod głosowanie, w wyniku którego została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała nosi numer XLIV/391/2018.

Ad 11. Interpelacje i zapytania.

Bernard Kowol: chciałem zgłosić problem, z którym od wielu lat nie potrafimy sobie poradzić. Chodzi o niewykoszone posesje. Są takie nieruchomości, gdzie nie wiadomo kto jest właścicielem, ale są i tacy, którzy są wszystkim znani i są na miejscu, a nie można od nich wyegzekwować stosowania prawa. Mam prośbę do Komisji Przestrzegania Prawa oraz Komisji Rolnictwa, żeby się tym tematem zajęły.

Tadeusz Kowol: komisje się już tymi sprawami zajmowała. Mieliśmy interpretację prawną problemu i wszystkie narzędzia jakimi gmina dysponuje są wykorzystywane. Więcej się zrobić nie da. Temat uważam za zamknięty.

Jan Krybus: można jeszcze raz wysłać do właścicieli pisma z załączonymi zdjęciami. Może to poskutkuje.

Tadeusz Koral zwrócił się z pytaniem o program OZE, do którego mieszkańcy zgłaszali wnioski. Odpowiedziała Pani Burmistrz, że wniosek został zgłoszony, a termin na odpowiedź, zgodnie z regulaminem, urząd marszałkowski ma do grudnia tego roku.

Jan Krybus: czy to prawda, że Gmina rozwiązała umowę z firmą która miała na terenie gminy kontenery na odzież? Jeżeli tak, to co z tymi ubraniami zrobić? Oddać w mieszanych?

Odp. Marian Kostka: można na PSZOK przywieść wszystkie odpady. Oczywiście, zgodnie z harmonogramem będą odbierane.

 

Ad 12. Wnioski.

Elżbieta Kozłowska: proszę o wykoszenie działki gminnej na ul. Sienkiewicza.

Do protokołu zgłaszam, że złożyłam pismo o wystąpienie do ZDW w sprawie wyjazdu z drogi podporządkowanej na ulicę Kozielską w Kuźni Raciborskiej.

Jan Stanek zaprosił na festyn 02 czerwca od godziny 16.00, naprawa przejazdu kolejowego przy Rafamecie – prośba o interwencję co do jakości robót. Burmistrz odpowiedział, że jest po rozmowie z przedstawicielami inwestora i zgłosił usterki.

Bernard Kowol: koszenie „Dębiny” – problem cały czas wraca. Nie ma instytucji, która byłaby za to na stałe odpowiedzialna. Moim zdaniem, wskutek pomyłki, teren ten został zapisany jako las, którym nigdy nie był. Historycznie, od zawsze to był park i należy o niego dbać.

 

Ad 13. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.

Przewodnicząca poinformowała o korespondencji, jaka wpłynęła na jej ręce w okresie międzysesyjnym.

 

Ad. 14  Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział
i zamknęła obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

 

Protokołowała I.Burgieł                                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

                                                                                            Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół XLIV z sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w dniu 24 maja 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.06.2018 15:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż