XLV sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

 

Uprzejmie zapraszam na  XLV sesję Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, która odbędzie się   w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLIV/2018 z dnia 24.05.2018r .
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 5. Przedłożenie Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok oraz Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
  1. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu,
  2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej skierowanego do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  3. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kuźnia Raciborska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
  2. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  3. zmiany uchwały nr XXXIX/345/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,
  4. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (Kuźnia Raciborska, ul. Rudzka),
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (Kuźnia Raciborska, ul. Arki Bożka),
  7. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych,
  8. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,
  9. ustalenia na terenie Gminy Kuźnia Raciborska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kuźnia Raciborska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  10. zasad powoływania i działania Komitetu do spraw rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska.
 9. Interpelacje, zapytania.
 10. Wnioski.
 11. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
 12. Zakończenie obrad.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLV sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.06.2018 15:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż