w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.172.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 13 czerwca 2018 roku

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.171.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 13.06.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

zarządzam:

 

§ 1

W „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2018 rok przyjętym Zarządzeniem Nr B.0050.4.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 09.01.2018 roku (z późniejszymi zmianami) dokonać następujących zmian:

I. Zmiany wydatków na zadania zlecone:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 

 

 

 

 

 

 

1.

855

 

 

Rodzina

570,00

570,00

 

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

450,00

450,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

383,00

 

 

 

 

 

1.Świadczenia rodzicielskie

383,00

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

67,00

 

 

 

 

 

1.Świadczenia rodzicielskie

67,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

450,00

 

 

 

 

1.Świadczenia rodzicielskie

 

450,00

 

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

102,00

102,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

87,00

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

102,00

                   

 

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian  „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2018 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2018 15:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż