w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.177.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 15 czerwca 2018 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.) oraz art. 222 ust.4, art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póżn. zm.) w związku z § 20 tiret czwarte Uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

zarządzam, co następuje

 

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 42 877 989,28 zł

po stronie wydatków kwotą 46 171 992,47 zł.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2018 15:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż