wersja do wydruku Monika Jordan 09.07.2018 14:11

w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr B.0050.202.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia  09.07.2018r.

 

w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy  z zakresu pomocy społecznej

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994  ze zm.), art. 15 ust. 2a – 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 450 ze zm.), w związku z Uchwałą nr XXXV/327/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.

 

zarządzam

 

§ 1

Powołać Komisję Oceniającą oferty w ramach konkursu na realizację zadania na wybór organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym, celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) Podprogram 2018, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w następującym składzie:

 

  1. Sylwia Brzezicka – Tesarczyk       przedstawiciel gminy – przewodniczący
  2. Dominik Klimanek                       przedstawiciel gminy
  3. Zbigniew Grygier                         przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  4. Rozalia Konieczny                       przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

§ 2

Komisja Oceniająca pracować będzie w oparciu o regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Oceniającej.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.                                                                                   

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.07.2018 14:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż