wersja do wydruku Monika Jordan 10.07.2018 12:19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.183.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 21 czerwca 2018 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póżn. zm.)

 

zarządzam, co następuje

 

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 42 877 989,28 zł

po stronie wydatków kwotą 46 171 992,47 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 

 

 

 

 

 

Burmistrza Nr B.0050.183.2018

 

 

 

 

 

 

z dnia 21.06.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

 

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 

 

 

 

 

 

 

1.

851

 

 

Ochrona zdrowia

10 500,00

10 500,00

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10 500,00

10 500,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

10 500,00

10 500,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

10 500,00

10 500,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

10 500,00

10 500,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 500,00

 

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

 

500,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

10 500,00

10 500,00

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2018 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż