wersja do wydruku Monika Jordan 18.07.2018 12:19

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.52.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 10 lipca 2018 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w związku z zarządzeniem nr B.0050.205.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 10.07.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów i wydatków  o kwotę 2 687,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 42 342 639,14 zł,

po stronie wydatków kwotą 24 435 616,50 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

           

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
           

Burmistrza Nr B.120.1.52.2018

 
           

z dnia 10.07.2018 r.

 
                   
 

§ 1

 

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

2 687,00

 

 

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

2 687,00

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

2 687,00

 
             

 

 

 
       

Razem

 

2 687,00

 

§ 2

 

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

2 687,00

 

 

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

2 687,00

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

2 687,00

 
             

 

 

 
       

Razem

 

2 687,00

 
               

 

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.07.2018 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż