Rejestr zmian w biuletynie

30.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sparwie wyrażenia woli podjęcia działań mających na celu analizę możliwości wykorzystania energetycznego odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/361/2018 z dnia 19 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup opału w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/270/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska na rzecz Województwa Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja odnośnie wykonawców którzy złożylioferty, zaoferowanej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresugwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach oraz o kwociejaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia"

26.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wynajmu nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Ruda Kozielska gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 142 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi nazapytania w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "XXXIX/356/5018" na "XXXIX/356/2018"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna